Home
Algemene voorwaarden RaadHetGeluid.nl
Artikel 1.  Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen  hierna te noemen: “Gebruiker”, en de service van Raadhetgeluid.nl waarbij Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard door middel van akkoord te gaan met de voorwaarden tijdens de registratie.
1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.4 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.Artikel 2. Registratie
2.1 Wanneer de gebruiker gebruik wilt maken van de service van RaadHetGeluid.nl dient de gebruiker zich eenmalig te registreren. Registratie is ten alle tijden gratis. Door middel van registratie zal er een account aangemaakt worden met de opgegeven gegevens.
2.2 Het opgegeven e-mailadres en wachtwoord zijn alleen voor de gebruiker bedoeld en zal alleen gebruikt worden om in te loggen op de website. De gebruiker dient het wachtwoord ten allen tijde geheim te houden voor derden om misbruik van het account te voorkomen. RaadHetGeluid.nl zijn niet verantwoordelijk voor het incorrect gebruik maken van de inlog gegevens van de gebruiker.
2.3 Bij registratie gaat de gebruiker akkoord met de volgende registratie voorwaarden:
- Een gebruiker mag maximaal 1 account bezitten;
- Het gebruiken van een misleidend adres of e-mailadres om een account te maken en gebruiken is niet toegestaan;
- Namen van andere personen gebruiken voor derden is niet toegestaan.
2.4 Wanneer een account, die door de gebruiker is aangemaakt, in strijd is met de voorwaarden dan behoudt Raadhetgeluid.nl zich het recht voor of zonder een waarschuwing (vooraf) een account te wijzigen of af te sluiten.
2.5 Gebruikers die zich hebben ingeschreven gaan expliciet akkoord met het versturen van e-mail, nieuwsbrieven en aanbiedingen door RaadHeGeluid.nl. De enige wijze waarop Gebruikers deze e-mail kunnen stoppen, is door zich uit te schrijven of voor wat betreft de nieuwsbrief dit in het account van de gebruiker te wijzigen.
2.6 Bij blokkade van het account kan er geen beroep meer gedaan worden op eventuele aanwezige punten.
2.7 Wanneer de gebruiker een account aanmaakt accepteert hij/zij de aangeboden service en voorwaarden die RaadHetGeluid.nl stelt. RaadHetGeluid.nl is niet verantwoordelijk voor de actuele update van persoonlijke gegevens van de bij haar ingeschreven gebruikers. Hier zijn gebruikers zelf verantwoordelijk voor. Correspondentie vindt zoveel mogelijk per e-mail plaats. RaadHetGeluid.nl is niet verantwoordelijk voor gemiste correspondentie door inaccurate opgegeven e-mail van de betreffende gebruiker.

Artikel 3. Ontbinding  van de overeenkomst
3.1 De gebruiker kan ervoor kiezen om zijn account te laten verwijderen. Persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden. Eventuele goede en/of foutieve antwoorden voor het raden van het geluid zullen bewaard worden als historie op de website.
3.2 Wanneer de gebruiker ervoor kiest om zijn of haar account te laten verwijderen dan betekent dit automatische ontbinding van de overeenkomst.
3.3 Bij het verwijderen van het account kan er geen beroep meer gedaan worden op eventuele aanwezige punten.

Artikel 4. Het raden van het geluid
4.1 Voor het raden van het geluid dient de gebruiker punten te kopen. Met deze punten kan de gebruiker antwoorden geven (open kamer) en of zich aanmelden (gesloten kamers) in 1 van de geluidskamers. Wanneer de gebruiker antwoord of zich aanmeld in een geluidskamer zal het aangegeven aantal punten die van toepassing zijn voor de desbetreffende kamer in mindering gebracht worden.
4.2 Het raden van het geluid is bindend, het is niet mogelijk voor de gebruiker om achteraf het raden van het geluid in te trekken waardoor de punten of een geld bedrag terug worden gegeven.
4.3 RaadHetGeluid.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige, geëindigde of op een andere manier verloren informatie die door de computer, computerprogramma, of andere technische apparaten van de gebruiker waarmee je het geluid raad worden veroorzaakt.
4.4 Indien de gebruiker het geluid heeft geraden, wint de gebruiker de prijs wat is aangeboden in de kamer waar de gebruiker in mee speelt.
4.5 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het aankopen en beheren van zijn of haar punten.

Artikel 5. Terugbetaling
Wanneer een gebruiker een bepaald bedrag besteed heeft om punten te kopen, is het niet mogelijk punten in te wisselen en het geld terug te krijgen.

Artikel 6. Beëindiging van het geluid
Het raden van het geluid kan om de volgende redenen beëindigd worden:
- Wanneer een gebruiker het geluid heeft geraden.

RaadHetGeluid.nl behoudt zich het recht voor om het geluid te onderbreken en om het geluid te openen of te sluiten, in het geval van mogelijke storingen.

Artikel 7. Foutieve antwoorden
7.1 De gebruiker die het eerste juiste antwoord heeft ingegeven wint. Alle andere gebruikers die het geluid hebben proberen te raden met een foutief antwoord, of een juist antwoord maar niet als eerste binnen is gekomen, worden niet aan de gebruiker terugbetaald of op welke andere mogelijke wijze dan ook vergoed.
7.2 De winnaar wordt bepaald op basis van de databasegegevens zoals die bij RaadHetGeluid.nl bekend zijn.

Artikel 8. Kennisgeving voor de winnaar
8.1 Bij het winnen van het geluid zal RaadHetGeluid.nl de winnaar via e-mail contacteren. De winnaar ontvangt een e-mail met daarin het verzoek om zijn of haar adres gegevens te controleren, na 2 dagen gaat RaadHetGeluid.nl over op verzenden van de gewonnen prijs.
8.2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk om de e-mail te beantwoorden wanneer de adresgegevens niet zouden kloppen. Dit moet binnen 2 dagen aangezien RaadHetGeluid.nl daarna overgaat tot bestellen/verzenden van de gewonnen prijs.

Artikel 9. Gebruikersinformatie
Het opgegeven e-mailadres van de gebruiker zal als primaire contactmogelijkheid gebruikt worden. Bevestigingen verlopen altijd via e-mail.
Zoals onder Privacy policy te lezen valt, houdt RaadHetGeluid.nl zich aan alle wetten en richtlijnen op het gebied van privacy en voert het beleid uit, dat deze informatie (zonder de expliciete toestemming van de gebruiker) niet met derden gedeeld zal worden.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers horen altijd up to date te zijn. RaadHetGeluid.nl is niet verantwoordelijk, en kan niet vervolgd worden, als een gebruiker valse of onvolledige gegevens in heeft gevuld waardoor de bezorging van e-mails en of gewonnen prijzen niet plaats heeft kunnen vinden.

Artikel 10. Vermelding van winnaars en verliezers
RaadHetGeluid.nl behoudt zich het recht om de voornaam en woonplaats van de winnaar op de website van RaadHetGeluid.nl te publiceren. Er word voor naam en woonplaats gekozen om transparant te zijn naar overige gebruikers en het publiek.

Artikel 11. Raad Het Geluid is geen kansspel
Een kansspel is het op het spel zetten van geld of andere waardevolle inzetten op de uitkomst waarbij de uitkomst met toeval (cq. geluk) te maken heeft. Voorbeelden van kansspelen zijn roulette, pokeren, gokkasten, loterijen, bingo, voetbal uitslagen en meer. Bij kansspelen staat de uitslag van tevoren nooit vast en hierdoor zal het altijd toeval blijven. Kansspelen kunnen dus niet beïnvloed worden door bijvoorbeeld er goed in te zijn.  
Het spel ‘Raad Het Geluid’ daarentegen is geen kansspel doordat de gebruiker zelf invloed heeft op de uitkomst. Zodra de gebruiker het geluid herkent en raad is de uitkomst geen toeval. De uitkomst staat vanaf het begin van het spel vast.

Artikel 12. Gebruikers onder 18 jaar
Gebruikers onder de 18 jaar die in het bezit zijn van een bank- of girorekening en/of een bank- of giropas hebben volgens de wet impliciet toestemming van hun ouders of bevoegd voogd om bestedingen te doen van bedragen die geen zwaar wegende invloed hebben op het leven van de betreffende minderjarige. De diensten van RaadHetGeluid.nl hebben geen zwaar wegende invloed op het leven van gebruikers onder de 18 jaar.

Artikel 13. Betalingen
Voor betalingen van de diensten van de website RaadHetGeluid.nl wordt gebruik gemaakt van de betaal provider Pay.nl. Bij problemen omtrent de aankoop van punten zal RaadHetGeluid.nl dit zo snel mogelijk voor u oplossen.

Artikel 14. Persoonsgegevens
RaadHetGeluid.nl neemt de bepalingen zoals gesteld in de Wet op de Persoonsgegevens strikt in acht door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en (na invoering van) de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruikers worden opgenomen in een centraal bestand van RaadHetGeluid.nl. Deze gegevens kunnen eventueel worden gebruikt om diensten af te stemmen op de interesse van gebruikers en om gebruikers hierover te informeren.

Artikel 15. Gebruik website RaadHetGeluid.nl
Niets van de RaadHetGeluid.nl website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of worden vermenigvuldigd. Voor elk gebruik is vooraf toestemming van RaadHetGeluid.nl vereist.

Artikel 16. Beperkte aansprakelijkheid
16.1 RaadHetGeluid.nl is wettelijke vertegenwoordigd, beheerders en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige inhoud die gepubliceerd staat op de website of verbonden is met de service, veroorzaakt door bezoekers, gebruikers of door een ander instrument, uitrusting of programma gebruikt of betrokken zijn bij de service, evenzeer als dit door het gedrag van een online of offline bezoeker of gebruiker komt. RaadHetGeluid.nl is niet aansprakelijk voor fouten, verzuimen, onderbrekingen, aanklachten, defecten, vertragingen tijdens de transacties of transmissies, mankementen bij telefoondienstverleners, diefstal, vernietiging of toegang zonder toestemming tot of wijziging van, mededelingen van de bezoekers en/of gebruikers.
16.2 RaadHetGeluid.nl is niet verantwoordelijk voor technische mankementen bij telefoondienstverleners, apparatuur voor telefoon- en/of SMS-verkeer, internet-fouten, online-systemen, computerapparatuur van de ISP, mislukte of onvolledige email-functionaliteit, technische problemen met uw verbinding, grote drukte op het internet of de website, en/of enig sinds een combinatie van de hierboven vermelde factoren. Hetzelfde geldt voor welke vorm van schade of fout dan ook, die op jou of op iemand anders zijn computer apparatuur, -programma, en/of opgeslagen gegevens kan ontstaan als gevolg van deelname aan RaadHetGeluid.nl. RaadHetGeluid.nl is, voor geen enkele reden, aansprakelijk voor een verlies of schade verbonden met het gebruik van de Service of de site en/of van een inhoud gepubliceerd op de site of overgebracht naar de gebruikers van RaadHetGeluid.nl door wie dan ook.
16.3 RaadHetGeluid.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten arbeids- of andere overeenkomsten tussen RaadHetGeluid.nl gebruikers en bedrijven. Bij melding van (meerdere) terechte klachten over een bedrijf waar RaadHetGeluid.nl mee samenwerkt, zal RaadHetGeluid.nl eventueel de samenwerking met het betreffende bedrijf verbreken.
16.4 RaadHetGeluid.nl kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van de website RaadHetGeluid.nl garanderen.

Artikel 17. Beperkte verantwoordelijkheid
Buiten de jurisdicties waarvoor de beschikkingen beperkt zijn, is RaadHetGeluid.nl niet verantwoordelijk voor een indirecte, opeenvolgende, exemplarisch, toevallige, speciale of bestraffende schade aan een gebruiker of een derde persoon. Dit omvat ook het verlies van winst door de toegang of het gebruik van de site of van de service, zelfs als RaadHetGeluid.nl gewaarschuwd is voor deze mogelijke schaden. Voor ieder element dat hier niet is genoemd is de verantwoordelijkheid van RaadHetGeluid.nl naar de gebruiker, voor de een of andere reden, toch beperkt en kan niet hoger zijn dan het bedrag dat de gebruiker betaalt heeft.

Artikel 18.  Service wijziging
RaadHetGeluid.nl behoudt zich het recht voor om op ieder moment, met of zonder waarschuwing, momenteel of definitief, een deel van zijn of haar service te veranderen of te stoppen. De gebruiker gaat hiermee akkoord en accepteert dat RaadHetGeluid.nl niet verantwoordelijk is, dat de gebruiker of iemand anders geen maatregelen tegen ons neemt voor een verandering in de service, opschorting en onderbreking van de service. De gebruiker gaat hiermee akkoord wanneer de gebruiker een account aanmaakt en accepteert dat er niet terugbetaald zal worden.

Artikel 19. Wijziging Algemene Voorwaarden
RaadHetGeluid.nl is ten allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruiker of bezoeker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van RaadHetGeluid.nl is daarvoor afdoende. Het is aan RaadHetGeluid.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de gebruiker of bezoeker.

Wanneer je het niet eens bent met de hierboven gestelde voorwaarden, dien je geen account aan te maken en geen gebruik te maken van de website en services die door RaadHetGeluid.nl aangeboden wordt.